บริการของเรา

Consulting Services

Corporate Issue Reputation Strategy

งานกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการกับ ประเด็นต่างๆบนโลกโซเชียล ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านดี และแก้ไขประเด็นเชิงลบต่อองค์กร เพื่อแสดงความเป็นมิตรกับผู้บริโภค และสังคม ทำให้ผู้บริโภครู้สึกดี และผูกพันกับองค์กร หรือ แบรนด์ของคุณในระยะยาว ผ่านสื่อ Social Platforms ต่างๆ

Issue Reputation Strategy

แนวคิด กระบวนการ และการบริหารการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

Public Creative Content Strategy

กระบวนการบริหารจัดการเนื้อหาสาระ ให้สอดคล้อง เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย เวลา สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ

OMNI-Channel Crisis Management

การบริหารจัดการวิกฤติบนโลกโซเชียล อย่างผสมผสาน ทั้ง Online และ Offline

Social Engagement Improvement (SEO)

การเพิ่มความผูกพันบนโลกโซเชียล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกช่องทาง

Advanced Social Experience Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้สื่อสังคม Online ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เพื่อเป็น Input ในการบริหารจัดการ Crisis ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

Social Crisis Management

การบริหารจัดการวิกฤติบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ ที่มีมามากกว่า 10 ปี